خانه » اخبار » آمارصادرات زعفران بسته بندی
آمارصادرات زعفران بسته بندی

آمارصادرات زعفران بسته بندی

آمارصادرات نه ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۵

 زعفران آماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم

ردیف سال گمرک کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن (کیلو گرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
۱ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۸۰ ۴,۲۱۶,۳۴۵,۹۲۲ Rls. ۱۳۹,۳۱۴ $
۲ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۹۱ ۳,۲۵۶,۳۳۶,۰۹۶ Rls. ۱۰۷,۵۲۶ $
۳ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۴۸ ۲,۸۹۲,۷۸۴,۱۷۵ Rls. ۹۵,۵۶۰ $
۴ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۴۹ ۱,۷۹۲,۴۸۷,۹۲۵ Rls. ۵۹,۲۳۷ $
۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۲۴ ۱,۳۰۸,۱۴۰,۴۲۱ Rls. ۴۱,۵۲۴ $
۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۲۶ ۱,۲۷۶,۰۵۸,۱۶۰ Rls. ۴۰,۵۶۰ $
۷ ۱۳۹۵ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۲۸ ۱,۲۰۰,۸۶۰,۵۰۷ Rls. ۳۹,۶۹۷ $
۸ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۲۱ ۱,۰۶۲,۴۷۶,۶۶۴ Rls. ۳۵,۱۰۶ $
۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عراق ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۲۱ ۱,۰۴۲,۴۲۴,۷۷۵ Rls. ۳۳,۰۷۵ $
۱۰ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز بحرین ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۲۱ ۷۸۲,۹۳۸,۴۴۶ Rls. ۲۴,۸۸۶ $
۱۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۱۲ ۵۸۳,۹۴۵,۹۳۵ Rls. ۱۹,۲۹۱ $
۱۲ ۱۳۹۵ مشهد مالزی ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۱۱ ۵۵۵,۷۸۸,۶۲۵ Rls. ۱۸,۳۷۵ $
۱۳ ۱۳۹۵ مشهد کانادا ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۶ ۵۲۲,۶۶۷,۶۰۰ Rls. ۱۷,۲۶۴ $
۱۴ ۱۳۹۵ مشهد عراق ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۹ ۴۵۷,۷۵۸,۰۰۰ Rls. ۱۵,۱۲۰ $
۱۵ ۱۳۹۵ مشهد ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۸ ۴۰۴,۶۳۵,۰۰۵ Rls. ۱۳,۳۸۳ $
۱۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۸ ۳۹۷,۴۹۰,۶۲۵ Rls. ۱۳,۱۲۵ $
۱۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۶ ۳۰۵,۶۲۲,۵۶۵ Rls. ۱۰,۰۹۳ $
۱۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی نروژ ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۵ ۲۷۶,۱۲۰,۴۳۷ Rls. ۸,۷۶۱ $
۱۹ ۱۳۹۵ مشهد فیلیپین ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۵ ۲۶۰,۸۱۰,۹۴۰ Rls. ۸,۶۱۹ $
۲۰ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۳ ۲۴۴,۳۲۷,۸۷۲ Rls. ۸,۰۶۸ $
۲۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۵ ۲۳۰,۲۴۱,۳۷۵ Rls. ۷,۶۰۵ $
۲۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۴ ۲۱۴,۲۲۵,۹۰۰ Rls. ۷,۰۷۶ $
۲۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی نروژ ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۴ ۲۱۲,۸۳۳,۲۵۰ Rls. ۷,۰۳۰ $
۲۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۴ ۱۴۰,۵۳۶,۵۵۰ Rls. ۴,۶۴۲ $
۲۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۲ ۱۱۰,۱۱۳,۵۰۰ Rls. ۳,۵۰۰ $
۲۶ ۱۳۹۵ مشهد ژاپن ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۲ ۷۸,۳۴۳,۱۴۰ Rls. ۲,۵۸۹ $
۲۷ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز عمان ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۱ ۵۱,۱۳۹,۴۰۰ Rls. ۱,۶۹۰ $
۲۸ ۱۳۹۵ مشهد جمهوری چک ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۱ ۴۹,۰۸۱,۷۲۰ Rls. ۱,۶۲۲ $
۲۹ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز کویت ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۱ ۴۸,۱۳۷,۲۵۰ Rls. ۱,۵۹۰ $
۳۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۲ ۴۰,۷۳۸,۷۷۰ Rls. ۱,۲۹۷ $
۳۱ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۱۱ زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز ۱۰گرم . ۰ ۲۳,۶۰۲,۸۰۰ Rls. ۷۸۰ $
              مجموع کل
۲۴,۰۳۹,۰۱۴,۳۵۰ ریال
مجموع کل
۷۸۸,۰۰۵ دلار

انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی 

ردیف سال گمرک کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن (کیلو گرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
۱ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۱۳ انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی . ۳,۴۰۸ ۱۵۴,۹۷۷,۲۱۲,۰۷۷ Rls. ۵,۱۱۹,۵۲۸ $
۲ ۱۳۹۵ مشهد چین ۰۹۱۰۲۰۱۳ انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی . ۵۷۰ ۲۶,۱۵۴,۶۲۷,۷۶۰ Rls. ۸۶۳,۹۸۰ $
۳ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۱۳ انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی . ۷۰ ۲,۸۵۷,۰۸۶,۹۰۰ Rls. ۹۴,۳۴۰ $
۴ ۱۳۹۵ مشهد تایوان ۰۹۱۰۲۰۱۳ انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی . ۴۲ ۱,۶۵۴,۵۳۰,۱۲۰ Rls. ۵۴,۶۳۲ $
۵ ۱۳۹۵ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۱۳ انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی . ۲۰ ۹۴۳,۹۷۴,۵۰۰ Rls. ۳۱,۱۸۰ $
۶ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۱۳ انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی . ۲۰ ۹۴۳,۹۷۴,۵۰۰ Rls. ۳۱,۱۸۰ $
۷ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۱۳ انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی . ۱ ۵۵,۰۷۳,۲۷۳ Rls. ۱,۸۱۹ $
۸ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۱۳ انواع زعفران دربسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی . ۰ ۶,۹۹۵,۸۳۵ Rls. ۲۳۱ $
مجموع کل
۱۸۷,۵۹۳,۴۷۴,۹۶۵ ریال
مجموع کل
۶,۱۹۶,۸۹۰ دلار

زعفران دربسته بندی بیش از۳۰گرم  

ردیف سال گمرک کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن (کیلو گرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
۱ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸,۶۲۹ ۳۲۹,۲۱۹,۰۱۶,۵۱۰ Rls. ۱۰,۲۵۴,۵۱۳ $
۲ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷,۰۳۱ ۳۲۲,۳۸۵,۲۳۵,۲۹۴ Rls. ۱۰,۱۴۲,۰۵۸ $
۳ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵,۳۰۷ ۲۵۲,۷۰۰,۳۱۶,۷۶۰ Rls. ۷,۸۷۱,۶۴۴ $
۴ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴,۶۶۵ ۲۲۴,۰۴۳,۹۴۰,۳۴۲ Rls. ۷,۰۳۴,۳۷۶ $
۵ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳,۶۳۷ ۱۷۹,۴۹۳,۳۱۰,۲۶۶ Rls. ۵,۸۹۶,۶۰۹ $
۶ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳,۴۳۰ ۱۴۷,۶۵۹,۲۰۸,۱۰۷ Rls. ۴,۸۶۸,۷۴۴ $
۷ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴,۱۲۴ ۱۴۱,۲۰۷,۹۰۱,۱۶۹ Rls. ۴,۶۵۸,۰۵۱ $
۸ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۷۶۶ ۱۲۳,۱۰۸,۶۶۰,۸۴۸ Rls. ۴,۰۱۲,۷۸۳ $
۹ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۴۰۸ ۱۱۲,۸۸۰,۸۴۷,۳۳۳ Rls. ۳,۶۴۵,۱۹۲ $
۱۰ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۶۸۵ ۱۱۱,۹۱۳,۶۵۵,۹۰۵ Rls. ۳,۶۷۴,۱۱۹ $
۱۱ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۹۷۷ ۹۷,۷۵۱,۷۲۷,۷۴۴ Rls. ۳,۰۷۳,۵۳۳ $
۱۲ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۴۰۲ ۹۴,۸۳۶,۶۸۸,۸۵۰ Rls. ۳,۱۳۲,۳۹۸ $
۱۳ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۹۸۳ ۹۱,۸۴۷,۵۷۲,۹۸۰ Rls. ۲,۹۸۹,۹۶۵ $
۱۴ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۰۶۴ ۸۳,۷۰۴,۹۶۴,۴۵۰ Rls. ۲,۷۰۱,۵۵۳ $
۱۵ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۷۷۷ ۸۰,۸۰۹,۲۰۶,۷۱۲ Rls. ۲,۵۹۰,۷۴۴ $
۱۶ ۱۳۹۵ مشهد چین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۶۲۶ ۷۷,۶۹۹,۵۴۲,۱۹۰ Rls. ۲,۵۳۵,۹۳۰ $
۱۷ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۵۶۲ ۷۶,۵۹۳,۵۶۰,۲۰۷ Rls. ۲,۳۸۷,۶۳۶ $
۱۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۸۵ ۷۳,۰۵۹,۷۹۹,۸۰۰ Rls. ۲,۴۱۰,۲۰۰ $
۱۹ ۱۳۹۵ دوغارون افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۴۵۳ ۷۲,۷۵۸,۲۷۹,۸۸۰ Rls. ۲,۲۶۶,۶۸۰ $
۲۰ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۷۱۶ ۷۱,۹۸۷,۶۸۴,۵۶۴ Rls. ۲,۲۸۳,۴۷۳ $
۲۱ ۱۳۹۵ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۵۸۴ ۶۶,۱۹۶,۱۲۳,۹۶۵ Rls. ۲,۱۲۱,۴۸۳ $
۲۲ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۴۳۵ ۶۲,۵۴۳,۲۰۲,۶۰۷ Rls. ۲,۰۳۷,۰۲۲ $
۲۳ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۱۹۶ ۵۲,۳۷۱,۴۶۲,۷۸۰ Rls. ۱,۷۳۰,۱۱۸ $
۲۴ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۰۶۲ ۵۰,۵۷۳,۵۸۳,۸۴۰ Rls. ۱,۵۹۳,۲۸۰ $
۲۵ ۱۳۹۵ مشهد چین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۱۲۷ ۴۷,۶۲۹,۵۹۲,۶۷۵ Rls. ۱,۵۶۳,۶۷۱ $
۲۶ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۱۳۰ ۴۷,۰۵۳,۲۴۲,۶۰۸ Rls. ۱,۵۴۶,۹۵۹ $
۲۷ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۹۷ ۴۳,۳۳۵,۶۶۶,۵۷۶ Rls. ۱,۳۹۸,۵۹۱ $
۲۸ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۰۸ ۴۰,۵۳۷,۵۵۶,۸۰۰ Rls. ۱,۳۳۹,۵۲۰ $
۲۹ ۱۳۹۵ مشهد چین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۸۸ ۳۷,۱۰۳,۲۶۵,۴۳۶ Rls. ۱,۱۹۷,۳۵۲ $
۳۰ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۵۵ ۳۶,۰۸۲,۱۴۵,۳۱۹ Rls. ۱,۱۵۶,۶۵۷ $
۳۱ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۳۵ ۳۵,۳۴۸,۰۶۶,۰۰۰ Rls. ۱,۱۴۱,۴۰۰ $
۳۲ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۷۴ ۳۴,۸۷۶,۵۸۸,۵۰۰ Rls. ۱,۱۵۰,۵۰۰ $
۳۳ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۵۴ ۲۵,۴۶۰,۲۳۳,۷۶۰ Rls. ۸۳۶,۴۲۰ $
۳۴ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۹۶ ۲۴,۰۳۸,۳۵۲,۶۲۴ Rls. ۷۶۳,۹۸۴ $
۳۵ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۹۷ ۲۳,۰۱۵,۸۵۲,۳۴۰ Rls. ۷۱۷,۳۴۰ $
۳۶ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۱۹ ۲۲,۹۳۶,۲۴۱,۹۵۲ Rls. ۷۵۷,۳۶۱ $
۳۷ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۸۹ ۲۲,۶۳۴,۶۶۹,۲۰۰ Rls. ۷۳۶,۸۴۰ $
۳۸ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۷۳ ۲۱,۸۰۰,۶۷۴,۴۰۳ Rls. ۷۱۵,۵۶۶ $
۳۹ ۱۳۹۵ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۰۶ ۱۹,۴۸۷,۱۹۳,۲۲۸ Rls. ۶۱۹,۴۷۴ $
۴۰ ۱۳۹۵ مشهد چین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۴۰ ۱۷,۶۱۶,۳۰۹,۳۶۰ Rls. ۵۸۱,۷۷۶ $
۴۱ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۷۱ ۱۶,۱۹۴,۹۲۹,۵۸۰ Rls. ۵۲۹,۲۳۴ $
۴۲ ۱۳۹۵ مشهد سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۲۴ ۱۴,۹۶۲,۹۰۲,۲۴۰ Rls. ۴۷۱,۱۲۰ $
۴۳ ۱۳۹۵ مشهد قرقیزستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۹۸ ۱۴,۸۸۸,۶۸۹,۹۲۰ Rls. ۴۶۴,۲۵۶ $
۴۴ ۱۳۹۵ مشهد افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۰۰ ۱۴,۶۱۲,۹۸۸,۰۰۰ Rls. ۴۶۸,۰۰۰ $
۴۵ ۱۳۹۵ مشهد سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۰۵ ۱۴,۴۰۴,۷۲۸,۰۰۰ Rls. ۴۷۵,۸۰۰ $
۴۶ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۷۰ ۱۲,۹۰۵,۴۹۹,۷۰۲ Rls. ۴۰۱,۶۴۶ $
۴۷ ۱۳۹۵ مشهد سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۷۷ ۱۲,۵۱۲,۱۱۲,۶۰۰ Rls. ۴۰۷,۹۴۰ $
۴۸ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۶۱ ۱۲,۳۱۵,۹۷۶,۴۰۰ Rls. ۳۹۱,۵۶۰ $
۴۹ ۱۳۹۵ مشهد سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۷۶ ۱۲,۲۷۱,۵۹۸,۳۰۰ Rls. ۳۹۳,۳۸۰ $
۵۰ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۵۹ ۱۲,۲۵۲,۷۲۵,۱۶۰ Rls. ۳۸۸,۴۴۰ $
۵۱ ۱۳۹۵ مشهد سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۴۳ ۱۰,۶۸۷,۰۹۶,۴۴۹ Rls. ۳۵۲,۴۸۷ $
۵۲ ۱۳۹۵ مشهد ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۸۵ ۱۰,۴۸۸,۱۲۵,۷۰۰ Rls. ۳۳۰,۲۰۰ $
۵۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱۵ ۱۰,۴۶۴,۵۸۱,۴۰۰ Rls. ۳۳۵,۴۰۰ $
۵۴ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰۱ ۱۰,۴۴۳,۷۰۸,۴۴۰ Rls. ۳۴۴,۵۶۰ $
۵۵ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۷۶ ۹,۹۹۳,۳۶۷,۰۷۰ Rls. ۳۲۸,۶۷۴ $
۵۶ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۰۰ ۹,۷۳۶,۳۷۶,۰۰۰ Rls. ۳۱۲,۰۰۰ $
۵۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۹۰ ۹,۱۶۹,۲۱۲,۰۰۰ Rls. ۲۹۶,۴۰۰ $
۵۸ ۱۳۹۵ مشهد هند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶۰ ۸,۰۰۲,۴۲۵,۶۰۰ Rls. ۲۴۹,۶۰۰ $
۵۹ ۱۳۹۵ دوغارون افغانستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶۰ ۷,۹۹۶,۴۳۵,۲۰۰ Rls. ۲۴۹,۶۰۰ $
۶۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵۰ ۷,۴۱۶,۵۵۲,۰۰۰ Rls. ۲۳۴,۰۰۰ $
۶۱ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۳۵ ۶,۹۳۴,۲۱۴,۲۹۰ Rls. ۲۲۸,۵۷۶ $
۶۲ ۱۳۹۵ مشهد ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶۸ ۶,۸۳۶,۵۶۸,۱۸۰ Rls. ۲۱۹,۱۸۰ $
۶۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲۸ ۶,۴۷۰,۰۶۷,۲۴۰ Rls. ۲۰۱,۲۴۰ $
۶۴ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵۹ ۶,۴۴۷,۶۹۰,۷۲۷ Rls. ۲۱۰,۰۵۸ $
۶۵ ۱۳۹۵ مشهد ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۳۰ ۶,۳۸۸,۷۹۹,۹۴۶ Rls. ۱۹۹,۱۰۶ $
۶۶ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲۴ ۶,۱۰۵,۳۴۱,۹۷۰ Rls. ۱۹۲,۰۱۰ $
۶۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۰۰ ۵,۶۳۷,۹۳۹,۰۰۰ Rls. ۱۸۶,۰۰۰ $
۶۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰۱ ۵,۳۷۴,۵۳۷,۵۰۰ Rls. ۱۶۷,۷۵۰ $
۶۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۵,۲۶۷,۳۰۱,۰۳۹ Rls. ۱۶۸,۳۵۴ $
۷۰ ۱۳۹۵ مشهد چین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱۰ ۵,۱۹۶,۹۰۶,۰۰۰ Rls. ۱۷۱,۶۰۰ $
۷۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۲ ۵,۱۱۵,۶۷۹,۹۲۰ Rls. ۱۵۹,۱۲۰ $
۷۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵۰ ۵,۰۱۲,۷۳۵,۰۰۰ Rls. ۱۶۱,۰۰۰ $
۷۳ ۱۳۹۵ مشهد سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۴,۹۹۷,۷۷۲,۰۰۰ Rls. ۱۵۶,۰۰۰ $
۷۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۴,۹۵۶,۲۴۴,۸۰۰ Rls. ۱۵۶,۰۰۰ $
۷۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۴,۸۴۳,۰۲۰,۰۰۰ Rls. ۱۵۶,۰۰۰ $
۷۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۴,۷۵۵,۸۱۶,۰۰۰ Rls. ۱۵۶,۰۰۰ $
۷۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۴,۷۴۸,۴۸۴,۰۰۰ Rls. ۱۵۶,۰۰۰ $
۷۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۴,۷۳۴,۴۴۴,۰۰۰ Rls. ۱۵۶,۰۰۰ $
۷۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۷ ۴,۶۹۷,۰۰۰,۴۶۴ Rls. ۱۵۲,۷۷۶ $
۸۰ ۱۳۹۵ مشهد عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۶ ۴,۵۴۱,۷۲۸,۲۳۴ Rls. ۱۴۹,۳۱۹ $
۸۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ژاپن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۵ ۴,۴۵۴,۰۸۰,۸۰۰ Rls. ۱۴۰,۴۰۰ $
۸۲ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۷ ۴,۴۵۰,۷۴۹,۷۵۶ Rls. ۱۴۶,۳۲۶ $
۸۳ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۳ ۴,۴۴۸,۲۹۱,۶۵۱ Rls. ۱۴۳,۴۵۰ $
۸۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۳ ۴,۴۳۶,۲۷۴,۶۰۶ Rls. ۱۴۵,۵۵۴ $
۸۵ ۱۳۹۵ مشهد هند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۶ ۴,۲۲۰,۴۵۸,۳۲۰ Rls. ۱۳۴,۱۶۰ $
۸۶ ۱۳۹۵ مشهد ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱۳ ۴,۱۶۵,۷۰۶,۷۹۵ Rls. ۱۳۴,۴۱۵ $
۸۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۱ ۴,۰۷۵,۴۴۶,۱۲۰ Rls. ۱۲۶,۵۰۰ $
۸۸ ۱۳۹۵ مشهد ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۳ ۴,۰۶۷,۰۴۶,۳۶۰ Rls. ۱۲۹,۴۸۰ $
۸۹ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱۶ ۳,۹۲۸,۸۰۲,۱۹۶ Rls. ۱۲۹,۵۴۸ $
۹۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۷۴ ۳,۸۶۸,۹۵۵,۶۰۰ Rls. ۱۲۵,۴۴۰ $
۹۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۹ ۳,۸۱۸,۹۲۶,۱۴۸ Rls. ۱۲۳,۷۴۲ $
۹۲ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۱ ۳,۷۸۷,۰۰۵,۴۳۲ Rls. ۱۲۳,۱۳۲ $
۹۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۰ ۳,۷۷۸,۳۲۰,۰۰۰ Rls. ۱۲۴,۸۰۰ $
۹۴ ۱۳۹۵ مشهد عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۲ ۳,۶۵۷,۴۷۱,۰۷۲ Rls. ۱۱۳,۸۷۲ $
۹۵ ۱۳۹۵ مشهد هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۲ ۳,۵۴۸,۸۹۴,۴۵۷ Rls. ۱۱۷,۰۲۷ $
۹۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱۱ ۳,۳۶۰,۸۹۵,۰۵۰ Rls. ۱۱۰,۰۸۵ $
۹۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۷ ۳,۳۵۳,۳۱۵,۴۰۰ Rls. ۱۰۵,۶۰۰ $
۹۸ ۱۳۹۵ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۲ ۳,۲۹۰,۴۸۱,۲۹۹ Rls. ۱۰۶,۸۹۷ $
۹۹ ۱۳۹۵ مشهد عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۵ ۳,۲۵۲,۶۵۸,۰۷۰ Rls. ۱۰۲,۳۹۵ $
۱۰۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۸ ۳,۲۲۹,۸۶۹,۰۶۰ Rls. ۱۰۶,۵۰۰ $
۱۰۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۵ ۳,۲۱۹,۶۵۲,۸۰۰ Rls. ۱۰۱,۴۰۰ $
۱۰۲ ۱۳۹۵ مشهد ترکیه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۳ ۳,۲۰۵,۹۴۷,۱۷۰ Rls. ۱۰۴,۱۲۳ $
۱۰۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هلند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶۰ ۳,۲۰۲,۲۷۶,۰۰۰ Rls. ۱۰۳,۶۰۰ $
۱۰۴ ۱۳۹۵ مشهد تایوان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۵ ۳,۱۴۱,۷۳۸,۷۵۶ Rls. ۹۷,۶۵۶ $
۱۰۵ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۹ ۳,۰۸۹,۱۱۱,۷۹۶ Rls. ۹۷,۰۲۸ $
۱۰۶ ۱۳۹۵ مشهد ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۶ ۲,۹۹۳,۸۴۷,۴۸۰ Rls. ۹۸,۲۸۰ $
۱۰۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۵ ۲,۸۸۸,۰۴۹,۴۵۰ Rls. ۹۲,۹۵۰ $
۱۰۸ ۱۳۹۵ مشهد تایوان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۱ ۲,۷۶۰,۵۱۰,۰۸۰ Rls. ۸۹,۹۶۲ $
۱۰۹ ۱۳۹۵ مشهد ماکائو ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۸ ۲,۷۴۷,۲۶۰,۸۰۰ Rls. ۸۶,۴۰۰ $
۱۱۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۷ ۲,۷۱۳,۴۶۳,۳۷۰ Rls. ۸۹,۵۳۰ $
۱۱۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۵ ۲,۷۰۴,۵۳۳,۰۰۰ Rls. ۸۵,۸۰۰ $
۱۱۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۲ ۲,۶۸۱,۲۹۲,۳۱۵ Rls. ۸۴,۲۰۵ $
۱۱۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۱ ۲,۵۴۸,۵۹۲,۲۸۰ Rls. ۷۹,۵۶۰ $
۱۱۴ ۱۳۹۵ مشهد ژاپن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۰ ۲,۵۰۳,۰۹۸,۰۰۰ Rls. ۷۸,۰۰۰ $
۱۱۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۳ ۲,۵۰۱,۸۹۶,۸۰۰ Rls. ۸۲,۶۸۰ $
۱۱۶ ۱۳۹۵ مشهد ژاپن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۲ ۲,۵۰۰,۷۲۱,۲۸۶ Rls. ۸۰,۵۵۹ $
۱۱۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ژاپن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۰ ۲,۴۴۰,۳۸۶,۰۰۰ Rls. ۷۸,۰۰۰ $
۱۱۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۰ ۲,۴۲۴,۶۴۳,۶۵۰ Rls. ۷۹,۹۵۰ $
۱۱۹ ۱۳۹۵ مشهد ژاپن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۰ ۲,۳۶۵,۵۰۶,۰۰۰ Rls. ۷۸,۰۰۰ $
۱۲۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۸ ۲,۳۴۲,۷۷۰,۵۶۰ Rls. ۷۴,۸۸۰ $
۱۲۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۶ ۲,۲۸۸,۹۸۸,۰۰۰ Rls. ۷۵,۱۴۰ $
۱۲۲ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۲ ۲,۱۵۰,۸۴۸,۲۴۳ Rls. ۷۰,۰۱۰ $
۱۲۳ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۰ ۲,۱۴۴,۹۶۲,۴۴۰ Rls. ۶۶,۸۴۰ $
۱۲۴ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۹ ۱,۹۷۵,۵۰۳,۶۶۰ Rls. ۶۱,۴۹۰ $
۱۲۵ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۰ ۱,۹۵۰,۱۸۷,۲۰۰ Rls. ۶۲,۴۰۰ $
۱۲۶ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۰ ۱,۸۱۲,۱۵۳,۶۰۰ Rls. ۵۷,۶۰۰ $
۱۲۷ ۱۳۹۵ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۷ ۱,۸۰۸,۵۷۰,۰۷۶ Rls. ۵۸,۳۵۸ $
۱۲۸ ۱۳۹۵ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۵ ۱,۷۵۰,۴۲۴,۴۴۵ Rls. ۵۴,۵۸۵ $
۱۲۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۶ ۱,۷۰۳,۱۶۴,۳۲۰ Rls. ۵۶,۱۶۰ $
۱۳۰ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۳ ۱,۷۰۱,۵۱۰,۵۸۹ Rls. ۵۶,۱۰۵ $
۱۳۱ ۱۳۹۵ مشهد چین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۴ ۱,۶۸۵,۸۵۷,۶۸۰ Rls. ۵۳,۰۴۰ $
۱۳۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۳ ۱,۶۷۷,۱۹۶,۲۰۰ Rls. ۵۵,۰۳۵ $
۱۳۳ ۱۳۹۵ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۲ ۱,۵۸۲,۳۹۶,۶۴۴ Rls. ۵۱,۹۷۳ $
۱۳۴ ۱۳۹۵ مشهد بلژیک ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۱ ۱,۵۶۸,۵۷۸,۹۷۶ Rls. ۵۰,۶۷۲ $
۱۳۵ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۷ ۱,۵۳۱,۶۷۳,۵۱۱ Rls. ۴۹,۷۶۰ $
۱۳۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۰ ۱,۵۰۱,۸۵۸,۸۰۰ Rls. ۴۶,۸۰۰ $
۱۳۷ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۱ ۱,۴۴۳,۶۳۱,۰۲۰ Rls. ۴۷,۵۸۰ $
۱۳۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۸ ۱,۴۳۲,۸۰۹,۸۱۰ Rls. ۴۶,۲۷۲ $
۱۳۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۰ ۱,۴۲۸,۸۰۴,۰۰۰ Rls. ۴۶,۸۰۰ $
۱۴۰ ۱۳۹۵ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۰ ۱,۴۱۸,۳۹۳,۷۹۰ Rls. ۴۶,۷۷۰ $
۱۴۱ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۰ ۱,۴۱۶,۱۶۸,۰۰۰ Rls. ۴۶,۸۰۰ $
۱۴۲ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱ ۱,۳۹۶,۵۲۴,۸۶۷ Rls. ۴۳,۵۹۱ $
۱۴۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۵ ۱,۲۵۱,۵۴۹,۰۰۰ Rls. ۳۹,۰۰۰ $
۱۴۴ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۴ ۱,۲۰۰,۴۷۵,۰۴۱ Rls. ۳۸,۸۲۵ $
۱۴۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۵ ۱,۱۹۰,۶۷۰,۰۰۰ Rls. ۳۹,۰۰۰ $
۱۴۶ ۱۳۹۵ مشهد ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۵ ۱,۱۸۱,۵۴۴,۰۰۰ Rls. ۳۹,۰۰۰ $
۱۴۷ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۲ ۱,۱۱۶,۲۵۳,۹۳۰ Rls. ۳۵,۰۳۳ $
۱۴۸ ۱۳۹۵ مشهد هند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۲ ۱,۰۹۳,۵۳۸,۱۶۰ Rls. ۳۴,۳۲۰ $
۱۴۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۳ ۱,۰۹۲,۴۷۷,۰۰۰ Rls. ۳۴,۵۰۰ $
۱۵۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱ ۱,۰۵۲,۰۰۳,۱۶۰ Rls. ۳۲,۷۶۰ $
۱۵۱ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵ ۱,۰۵۰,۵۴۶,۶۶۱ Rls. ۳۳,۸۷۶ $
۱۵۲ ۱۳۹۵ مشهد ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۴ ۱,۰۳۷,۷۰۶,۸۵۷ Rls. ۳۴,۰۳۹ $
۱۵۳ ۱۳۹۵ مشهد فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱ ۱,۰۳۷,۵۴۲,۰۰۲ Rls. ۳۳,۵۱۷ $
۱۵۴ ۱۳۹۵ مشهد سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶ ۱,۰۲۱,۱۰۴,۴۷۴ Rls. ۳۲,۴۱۲ $
۱۵۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱ ۱,۰۱۹,۲۳۵,۳۶۶ Rls. ۳۳,۴۸۱ $
۱۵۶ ۱۳۹۵ مشهد بلژیک ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۷ ۱,۰۰۵,۹۰۹,۳۰۰ Rls. ۳۲,۶۷۰ $
۱۵۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰ ۹۸۱,۱۱۴,۴۲۰ Rls. ۳۱,۹۸۰ $
۱۵۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰ ۹۵۴,۴۰۸,۰۰۰ Rls. ۳۱,۲۰۰ $
۱۵۹ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۹ ۹۵۲,۴۸۷,۶۴۰ Rls. ۲۹,۶۴۰ $
۱۶۰ ۱۳۹۵ مشهد عراق ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶ ۹۴۱,۵۹۲,۰۰۰ Rls. ۳۰,۹۴۷ $
۱۶۱ ۱۳۹۵ مشهد ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۷ ۹۳۳,۴۲۵,۲۱۷ Rls. ۳۰,۷۶۲ $
۱۶۲ ۱۳۹۵ مشهد بلژیک ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶ ۹۲۲,۷۸۲,۰۰۰ Rls. ۳۰,۲۷۵ $
۱۶۳ ۱۳۹۵ مشهد نپال ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۸ ۸۲۷,۵۶۶,۷۴۰ Rls. ۲۷,۳۰۰ $
۱۶۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶ ۸۲۱,۸۱۹,۶۲۵ Rls. ۲۶,۵۸۸ $
۱۶۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶ ۸۰۴,۸۹۸,۲۲۴ Rls. ۲۵,۵۸۴ $
۱۶۶ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۷ ۷۸۷,۸۶۲,۴۰۰ Rls. ۲۴,۹۶۰ $
۱۶۷ ۱۳۹۵ مشهد مالزی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵ ۷۶۷,۹۸۸,۲۵۶ Rls. ۲۵,۱۵۵ $
۱۶۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵ ۷۵۲,۳۳۳,۴۰۰ Rls. ۲۳,۴۰۰ $
۱۶۹ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۴ ۷۱۹,۹۷۴,۴۶۶ Rls. ۲۳,۶۲۱ $
۱۷۰ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵ ۷۱۳,۷۱۵,۶۰۰ Rls. ۲۳,۴۰۰ $
۱۷۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵ ۷۱۲,۲۷۲,۶۰۰ Rls. ۲۳,۴۰۰ $
۱۷۲ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲ ۷۰۳,۲۲۶,۹۲۷ Rls. ۲۱,۸۷۳ $
۱۷۳ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۴ ۶۹۱,۲۶۰,۷۵۰ Rls. ۲۲,۸۴۲ $
۱۷۴ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۷ ۶۷۷,۳۴۴,۲۲۸ Rls. ۲۱,۳۵۸ $
۱۷۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی عراق ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۴ ۶۶۳,۰۶۳,۶۴۸ Rls. ۲۱,۲۱۶ $
۱۷۶ ۱۳۹۵ مشهد سنگاپور ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۴ ۶۶۲,۲۲۳,۱۲۰ Rls. ۲۱,۸۴۰ $
۱۷۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۳ ۶۴۶,۱۸۱,۶۴۰ Rls. ۲۰,۲۸۰ $
۱۷۸ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز بحرین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۸ ۶۴۲,۰۰۴,۶۷۴ Rls. ۲۱,۰۵۹ $
۱۷۹ ۱۳۹۵ مشهد عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲ ۶۳۴,۱۸۷,۹۷۷ Rls. ۲۰,۹۱۵ $
۱۸۰ ۱۳۹۵ مشهد تایوان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵ ۶۳۲,۳۴۶,۹۳۶ Rls. ۱۹,۹۶۸ $
۱۸۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مالزی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲ ۵۸۱,۹۱۴,۴۷۶ Rls. ۱۹,۱۸۸ $
۱۸۲ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۵۸۱,۱۳۲,۲۵۳ Rls. ۱۹,۰۹۸ $
۱۸۳ ۱۳۹۵ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۹ ۵۶۷,۰۲۱,۶۰۳ Rls. ۱۸,۰۲۳ $
۱۸۴ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲ ۵۵۰,۹۲۷,۸۸۴ Rls. ۱۷,۶۲۸ $
۱۸۵ ۱۳۹۵ مشهد یونان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۵۴۹,۵۲۱,۶۰۰ Rls. ۱۸,۱۶۰ $
۱۸۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۵۴۵,۸۸۶,۰۰۰ Rls. ۱۸,۰۰۰ $
۱۸۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱ ۵۳۴,۰۹۵,۶۴۰ Rls. ۱۷,۰۰۴ $
۱۸۸ ۱۳۹۵ مشهد عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱ ۵۲۶,۶۲۳,۵۲۳ Rls. ۱۶,۸۷۱ $
۱۸۹ ۱۳۹۵ مشهد ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱ ۵۲۳,۸۹۴,۸۰۰ Rls. ۱۷,۱۶۰ $
۱۹۰ ۱۳۹۵ مشهد انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۵۲۳,۴۷۵,۵۶۰ Rls. ۱۷,۲۶۲ $
۱۹۱ ۱۳۹۵ مشهد هند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱ ۵۱۱,۳۶۴,۱۰۰ Rls. ۱۶,۳۸۰ $
۱۹۲ ۱۳۹۵ مشهد انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۵۰۲,۷۲۵,۶۰۰ Rls. ۱۵,۶۰۰ $
۱۹۳ ۱۳۹۵ مشهد انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۵۰۱,۷۸۴,۴۰۰ Rls. ۱۶,۲۶۷ $
۱۹۴ ۱۳۹۵ مشهد اتریش ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۵۰۰,۶۱۹,۶۰۰ Rls. ۱۵,۶۰۰ $
۱۹۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سنگاپور ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۵۰۰,۶۱۹,۶۰۰ Rls. ۱۵,۶۰۰ $
۱۹۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۵۰۰,۶۱۹,۶۰۰ Rls. ۱۵,۶۰۰ $
۱۹۷ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱ ۴۹۸,۵۹۰,۸۲۰ Rls. ۱۶,۳۸۰ $
۱۹۸ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۴۹۵,۸۸۰,۷۷۰ Rls. ۱۶,۳۵۰ $
۱۹۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۴۸۸,۱۷۴,۷۰۰ Rls. ۱۵,۹۹۰ $
۲۰۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۴۸۴,۷۶۸,۰۵۰ Rls. ۱۵,۷۹۵ $
۲۰۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ژاپن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۴۷۵,۴۸۸,۰۰۰ Rls. ۱۵,۶۰۰ $
۲۰۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی تایوان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۴۷۲,۸۲۰,۴۰۰ Rls. ۱۵,۶۰۰ $
۲۰۳ ۱۳۹۵ مشهد نپال ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۴۷۲,۲۹۰,۰۰۰ Rls. ۱۵,۶۰۰ $
۲۰۴ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز بحرین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۳ ۴۷۰,۹۲۱,۶۰۵ Rls. ۱۵,۱۶۹ $
۲۰۵ ۱۳۹۵ غرب تهران استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۴۴۲,۵۶۹,۳۸۰ Rls. ۱۴,۳۱۸ $
۲۰۶ ۱۳۹۵ مشهد نیوزیلند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۴۲۸,۱۵۶,۲۶۰ Rls. ۱۴,۰۹۸ $
۲۰۷ ۱۳۹۵ مشهد کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۴۲۵,۱۴۱,۲۸۶ Rls. ۱۳,۷۷۹ $
۲۰۸ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۹ ۴۲۴,۹۹۰,۸۰۰ Rls. ۱۴,۰۴۰ $
۲۰۹ ۱۳۹۵ مشهد ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۴۱۱,۹۲۹,۲۴۴ Rls. ۱۲,۹۸۳ $
۲۱۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۴۰۷,۶۰۸,۳۸۷ Rls. ۱۳,۲۵۸ $
۲۱۱ ۱۳۹۵ مشهد سنگاپور ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۳۸۷,۴۴۱,۶۰۰ Rls. ۱۲,۴۸۰ $
۲۱۲ ۱۳۹۵ اصفهان انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۳۷۹,۹۹۲,۰۰۰ Rls. ۱۲,۰۰۰ $
۲۱۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۳۷۴,۴۳۰,۹۸۴ Rls. ۱۲,۲۹۰ $
۲۱۴ ۱۳۹۵ مشهد بنگلادش ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۳۷۲,۱۹۸,۰۰۰ Rls. ۱۲,۳۰۰ $
۲۱۵ ۱۳۹۵ غرب تهران استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۳۶۸,۴۹۹,۲۸۵ Rls. ۱۱,۶۹۲ $
۲۱۶ ۱۳۹۵ مشهد عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۳۶۴,۸۴۱,۱۱۵ Rls. ۱۱,۸۶۳ $
۲۱۷ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۳۶۲,۷۲۳,۴۰۰ Rls. ۱۱,۴۰۰ $
۲۱۸ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۳۵۶,۱۳۶,۳۰۰ Rls. ۱۱,۷۰۰ $
۲۱۹ ۱۳۹۵ مشهد سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۳۵۶,۱۳۶,۳۰۰ Rls. ۱۱,۷۰۰ $
۲۲۰ ۱۳۹۵ مشهد سنگاپور ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۳۴۶,۷۳۱,۸۴۰ Rls. ۱۰,۹۲۰ $
۲۲۱ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۳۴۵,۱۵۸,۸۹۲ Rls. ۱۱,۳۸۸ $
۲۲۲ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۳۳۸,۰۱۷,۶۸۰ Rls. ۱۰,۹۲۰ $
۲۲۳ ۱۳۹۵ مشهد انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۳۲۷,۷۰۹,۴۶۰ Rls. ۱۰,۷۷۷ $
۲۲۴ ۱۳۹۵ مشهد کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۳۲۴,۲۲۸,۰۶۱ Rls. ۱۰,۶۳۵ $
۲۲۵ ۱۳۹۵ مشهد آفریقای جنوبی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۳۰۳,۹۵۱,۵۶۳ Rls. ۹,۹۷۲ $
۲۲۶ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۳۰۱,۰۶۴,۸۵۰ Rls. ۹,۵۸۵ $
۲۲۷ ۱۳۹۵ مشهد سنگاپور ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۲۸۵,۳۴۸,۹۶۰ Rls. ۹,۳۶۰ $
۲۲۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اردن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۷۲,۲۰۱,۷۳۸ Rls. ۸,۷۹۴ $
۲۲۹ ۱۳۹۵ مشهد تایوان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۹ ۲۶۹,۴۹۷,۸۰۰ Rls. ۸,۵۸۰ $
۲۳۰ ۱۳۹۵ مشهد هند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۶۹,۳۱۵,۳۷۵ Rls. ۸,۶۷۵ $
۲۳۱ ۱۳۹۵ مشهد ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۲۶۹,۱۱۰,۸۰۰ Rls. ۸,۴۰۰ $
۲۳۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۶۸,۳۹۸,۵۸۵ Rls. ۸,۸۵۳ $
۲۳۳ ۱۳۹۵ مشهد فیلیپین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۶۶,۰۲۵,۴۳۵ Rls. ۸,۶۱۹ $
۲۳۴ ۱۳۹۵ مشهد فیلیپین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۶۲,۳۵۳,۷۴۱ Rls. ۸,۶۱۹ $
۲۳۵ ۱۳۹۵ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۴۴,۹۹۸,۰۰۰ Rls. ۷,۸۰۰ $
۲۳۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اتریش ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۴۲,۸۵۳,۰۰۰ Rls. ۷,۸۰۰ $
۲۳۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ژاپن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۴۲,۳۲۰,۴۵۵ Rls. ۷,۹۹۵ $
۲۳۸ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۳۷,۴۲۴,۲۰۰ Rls. ۷,۸۰۰ $
۲۳۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۲۲۴,۸۸۶,۰۹۰ Rls. ۷,۴۱۰ $
۲۴۰ ۱۳۹۵ تبریز هلند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۲۲۱,۰۷۲,۸۷۴ Rls. ۷,۲۰۶ $
۲۴۱ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز مالزی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۲۲۰,۳۵۰,۴۸۶ Rls. ۶,۸۷۸ $
۲۴۲ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۲۰۴,۸۹۸,۵۶۳ Rls. ۶,۵۴۹ $
۲۴۳ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۱۹۵,۶۱۷,۷۶۰ Rls. ۶,۲۴۰ $
۲۴۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۱۸۸,۷۴۱,۲۸۰ Rls. ۶۲,۴۰۰ $
۲۴۵ ۱۳۹۵ کرمان لبنان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۱۸۵,۷۵۲,۸۷۵ Rls. ۶,۱۲۵ $
۲۴۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بحرین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۱ ۱۸۳,۵۵۷,۳۸۵ Rls. ۶,۰۶۱ $
۲۴۷ ۱۳۹۵ منطقه ویژه اقتصادی شیراز عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۶۶,۵۶۷,۵۰۰ Rls. ۵,۵۰۰ $
۲۴۸ ۱۳۹۵ مشهد عراق ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۵۲,۹۵۸,۹۶۰ Rls. ۵,۰۴۰ $
۲۴۹ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ترکیه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۵۰,۴۶۶,۶۸۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۵۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۹,۱۱۸,۸۴۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۵۱ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۸,۸۰۹,۹۶۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۵۲ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی پاکستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۸,۳۴۶,۱۶۰ Rls. ۴,۸۶۷ $
۲۵۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۸,۰۵۹,۴۰۵ Rls. ۴,۷۹۷ $
۲۵۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۷,۴۹۹,۵۶۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۵۵ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۵,۹۷۰,۰۸۰ Rls. ۴,۷۲۰ $
۲۵۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۵,۶۲۸,۱۰۰ Rls. ۴,۷۷۰ $
۲۵۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۴,۸۸۳,۴۴۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۵۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مالزی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۳,۵۷۷,۷۲۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۵۹ ۱۳۹۵ مشهد ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۳,۵۰۳,۴۲۰ Rls. ۴,۶۳۶ $
۲۶۰ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۲,۸۸۰,۴۰۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۶۱ ۱۳۹۵ مشهد مالزی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۱,۸۴۶,۱۲۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۶۲ ۱۳۹۵ مشهد عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۱,۷۳۳,۸۰۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۶۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۱,۴۹۹,۸۰۰ Rls. ۴,۶۸۰ $
۲۶۴ ۱۳۹۵ مشهد ترکیه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۴۱,۰۷۸,۳۶۶ Rls. ۴,۶۴۱ $
۲۶۵ ۱۳۹۵ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۳۹,۹۹۹,۶۱۸ Rls. ۴,۴۶۶ $
۲۶۶ ۱۳۹۵ مشهد چین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۳۷,۶۶۶,۲۵۶ Rls. ۴,۳۶۸ $
۲۶۷ ۱۳۹۵ مشهد مجارستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۲۹,۱۹۸,۸۸۸ Rls. ۴,۰۶۹ $
۲۶۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۲۲,۰۱۹,۳۰۰ Rls. ۳,۹۰۰ $
۲۶۹ ۱۳۹۵ مشهد ژاپن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۲۰,۷۵۰,۱۱۹ Rls. ۳,۹۵۵ $
۲۷۰ ۱۳۹۵ مشهد ترکیه ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱۱۸,۲۰۵,۱۰۰ Rls. ۳,۹۰۰ $
۲۷۱ ۱۳۹۵ مشهد سوئیس ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۱۳,۴۷۰,۳۸۳ Rls. ۳,۶۷۸ $
۲۷۲ ۱۳۹۵ مشهد نیوزیلند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۱۲,۰۰۱,۳۵۲ Rls. ۳,۴۹۶ $
۲۷۳ ۱۳۹۵ مشهد اسلواکی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۱۱,۳۰۹,۴۵۸ Rls. ۳,۵۹۲ $
۲۷۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۱۱,۲۵۲,۰۰۰ Rls. ۳,۶۵۰ $
۲۷۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فیلیپین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۰۷,۰۳۱,۰۸۰ Rls. ۳,۳۸۰ $
۲۷۶ ۱۳۹۵ مشهد انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۰۴,۶۳۸,۰۴۰ Rls. ۳,۳۸۰ $
۲۷۷ ۱۳۹۵ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۰۳,۴۱۵,۴۳۶ Rls. ۳,۲۲۸ $
۲۷۸ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۹۹,۲۰۶,۶۴۰ Rls. ۳,۱۲۰ $
۲۷۹ ۱۳۹۵ مشهد ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۹۷,۱۴۱,۲۰۰ Rls. ۳,۱۲۰ $
۲۸۰ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی اتریش ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۹۶,۴۳۹,۲۰۰ Rls. ۳,۱۲۰ $
۲۸۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۹۶,۴۳۹,۲۰۰ Rls. ۳,۱۲۰ $
۲۸۲ ۱۳۹۵ مشهد مالزی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۹۴,۳۳۳,۲۰۰ Rls. ۳,۱۲۰ $
۲۸۳ ۱۳۹۵ شهیدرجایی کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۹۰,۰۲۲,۸۰۰ Rls. ۲,۸۰۰ $
۲۸۴ ۱۳۹۵ مشهد جمهوری کره ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۸۱,۳۶۵,۶۶۹ Rls. ۲,۶۸۱ $
۲۸۵ ۱۳۹۵ مشهد ژاپن ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۷۸,۸۰۶,۵۷۱ Rls. ۲,۵۸۹ $
۲۸۶ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۷۴,۶۱۹,۵۸۴ Rls. ۲,۴۶۱ $
۲۸۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سنگاپور ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۶۸,۱۱۲,۷۳۰ Rls. ۲,۱۹۴ $
۲۸۸ ۱۳۹۵ فرودگاه اصفهان ایالات متحده آمریکا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۶۷,۹۹۸,۸۴۰ Rls. ۲,۱۸۴ $
۲۸۹ ۱۳۹۵ مشهد تایوان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۶۶,۰۳۱,۵۵۶ Rls. ۲,۱۳۳ $
۲۹۰ ۱۳۹۵ مشهد کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۶۴,۷۷۷,۱۶۰ Rls. ۲,۰۹۶ $
۲۹۱ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۶۳,۱۴۱,۹۳۱ Rls. ۱,۹۶۸ $
۲۹۲ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۶۱,۸۲۵,۶۰۸ Rls. ۲,۰۲۸ $
۲۹۳ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۵۹,۳۸۹,۷۵۰ Rls. ۱,۹۵۱ $
۲۹۴ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سنگاپور ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۵۸,۹۶۸,۱۰۷ Rls. ۱,۹۴۳ $
۲۹۵ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی بلژیک ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۵۴,۳۲۸,۷۵۰ Rls. ۱,۷۵۰ $
۲۹۶ ۱۳۹۵ فرودگاه شیراز امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۵۴,۱۴۲,۵۳۰ Rls. ۱,۶۹۰ $
۲۹۷ ۱۳۹۵ حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۵۲,۲۳۷,۹۰۰ Rls. ۱,۶۹۰ $
۲۹۸ ۱۳۹۵ مشهد مالزی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۴۹,۳۹۸,۹۶۰ Rls. ۱,۵۶۰ $
۲۹۹ ۱۳۹۵ مشهد پاکستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۴۸,۲۹۴,۴۸۰ Rls. ۱,۵۶۰ $
۳۰۰ ۱۳۹۵ مشهد ازبکستان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفرا ن دربسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۴۸,۲۸۸,۲۴۰ Rls. ۱,۵۶۰ $
مجموع کل
۴,۰۷۱,۸۴۲,۵۴۲,۷۱۹ ریال
مجموع کل
۱۳۰,۶۷۹,۲۷۹

یک نظر

  1. با سلام
    مطلب ارزنده ای بود
    استفاده کردم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*